Afbeelding

Uitvoering Uithoornlijn komt dichterbij: een update over ontwerp en planning

Katja Torbijn | dinsdag 6 juli 2021
Katja
donderdag 15 juli 2021

Extra toelichting Bieslookbruggen

We kregen enkele vragen over de afsluiting van de Bieslookbruggen en de relatie met de afsluiting van de Randweg. We realiseren ons dat de bruggen bij Bieslook een belangrijke en veilige verbinding is richting de scholen en sportvelden. We hebben diverse mogelijkheden onderzocht om de bruggen zo kort mogelijk te sluiten. Inmiddels is duidelijk geworden dat we de Bieslookbruggen voor maximaal 1,5 jaar afsluiten vanaf eind van dit jaar. In die periode leggen we de tramlijn aan op de spoordijk. De afsluiting is nodig omdat we vanwege bouwwerkzaamheden en bouwverkeer op de spoordijk geen veilige situatie kunnen garanderen tijdens de aanleg van de tramlijn. We hebben gekeken naar bijvoorbeeld de mogelijkheid om een tijdelijke fietsbrug hoog over de spoordijk aan te leggen, hier is helaas geen ruimte voor vanwege de aangrenzende tuinen/woningen. De omleidingsroutes lopen via Aan de Zoom of de Randweg. Bij de Randweg treffen we extra maatregelen om de veiligheid te vergroten, zoals tijdelijke verkeerslichten. Bij Aan de Zoom kruist bouwverkeer nooit fietsers of voetgangers, hier is rekening mee gehouden in de uitwerking van de werkzaamheden.
donderdag 15 juli 2021

Extra toelichting werkzaamheden Randweg

We ontkomen helaas niet aan een tijdelijke afsluiting van de Randweg, onder andere omdat er een wateronderdoorgang (duiker) onder de weg doorgelegd moet worden en we later de rails in de weg aan moeten brengen. De duiker moet vervangen worden, iets wat we vooraf niet konden voorzien. We streven ernaar de afsluiting zo kort mogelijk te houden, naar verwachting circa twee weken. Zowel voor autoverkeer als fietsers en voetgangers zorgen we voor een goede en duidelijke omleidingsroute. De afsluiting van de Randweg vindt plaats voor het uit gebruik nemen van de Bieslookbruggen, de uitvalsweg voor de woonwijk direct naast de Randweg (Langs de Baan) blijft open. Binnenkort informeren we omwonenden over de werkzaamheden en planning en delen hier ook op de website meer informatie over.
donderdag 15 juli 2021

Extra toelichting geogrid

Daarnaast merken we dat er onduidelijkheid is over de damwanden die we in de bocht bij Wederik plaatsen. Het uitgangspunt is om de spoordijk te stabiliseren met geogrid. In de bocht bij de Wederik is dit niet mogelijk. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken drukken we de damwanden op hun plek waar dit kan, op sommige plaatsen is trillen noodzakelijk. De ontwerpers zijn op dit moment aan het kijken op welk gedeelte/over welke afstand damwanden precies nodig zijn. Zodra dit duidelijk is, communiceren we hierover. De omgeving binnen een straal van 50 meter krijgt kort voor de start van deze werkzaamheden een vooropname. Woningen/panden die hiervoor in aanmerking komen krijgen hier te zijner tijd meer informatie over en een uitnodiging om een afspraak te maken voor de vooropname. Tijdens een vooropname brengen we de staat van een pand, schuur of vijver in kaart in tekst en beeld. Zo ontstaan er geen misverstanden over het moment waarop eventuele schade is ontstaan, mocht er onverhoopt schade optreden. Uiteraard doen we er alles aan om schade te voorkomen.

Sinds de contractondertekening in 2020 werkt Dura Vermeer aan het ontwerp van de Uithoornlijn. Veel onderwerpen zijn op hoofdlijnen vastgelegd in het contract, nu vindt een gedetailleerde uitwerking plaats. Bijvoorbeeld voor de bovenleiding, de inrichting van de tramhaltes, de inpassing in de bestaande omgeving en de stroomvoorziening van de tram. Soms wijzigen eerdere voorstellen, omdat in de detailuitwerking duidelijk wordt dat iets net niet helemaal kan zoals het eerder bedacht is. Tijd voor een update!

Ontwerp in fasen

Het ontwerpen van een tramlijn gebeurt gefaseerd. Op basis van de wensen en eisen die we als opdrachtgever meegaven, ging Dura Vermeer aan de slag met een conceptontwerp. Dat concept stemden we samen af met de betrokken partijen, zoals de gemeenten Uithoorn en Amstelveen, de provincie Noord-Holland en het waterschap. Alle opmerkingen verwerkt de aannemer op dit moment in het definitieve ontwerp. Tegelijkertijd maakt Dura Vermeer van het definitieve ontwerp een uitvoeringsontwerp met allerlei tekeningen, zodat de bouwers tot op het allerkleinste detail weten wat ze moeten bouwen. Parallel aan de goedkeuring van het definitieve ontwerp en het opstellen van het uitvoeringsontwerp vragen we de vergunningen aan voor de werkzaamheden.

Locatie halte Aan de Zoom

Veranderingen ten opzichte van eerdere ontwerpen

Tijdens de ontwerpfase kwamen we bepaalde dingen tegen die we straks anders uitvoeren dan eerder bedacht. Omdat – ondanks diverse onderzoeken vooraf – de situatie op locatie net anders is dan verwacht, de techniek zich blijft ontwikkelen, of simpelweg vanwege nieuwe, verbeterde inzichten. Daarnaast nemen we ook de leerpunten van de Amstelveenlijn mee in het ontwerp van de Uithoornlijn.

Bovenleiding

Trams rijden op stroom, die stroom krijgt de tram via de bovenleiding, herkenbaar aan de kabels die boven het tramspoor hangen. Om deze draden op te hangen plaatsen we daarom langs de hele tramlijn bovenleidingsmasten. Eerder gingen we voor de tramlijn uit van een enkele bovenleidingsdraad, omdat deze minder opvallend aanwezig is in het straatbeeld. Straks komt er een zogenaamde meervoudige bovenleiding. Deze bestaat uit een bovenleidingsdraad met daarboven een extra kabel waar we de bovenleidingsdraad aan ophangen. We kiezen hiervoor omdat deze meervoudige bovenleiding betrouwbaarder is en minder snel slijt bij intensief gebruik. Bij een meervoudige bovenleiding is dus minder onderhoud nodig. Daarnaast kunnen we bij een meervoudige bovenleiding de bovenleidingsmasten verder uit elkaar plaatsen, waarmee het aantal masten vermindert.

Zicht- en geluidschermen

Een paar jaar geleden hebben we samen met omwonenden besloten om de zicht- en geluidschermen langs de tramlijn uit te voeren met kokosmatten en te beplanten met hedera. Tijdens de thematafels stelden verschillende bewoners een mix van klimplanten voor. Dat idee voeren we uit, we beplanten de schermen straks met klimop, wilde wingerd, wilde kamperfoelie en vuurdoorn. De buitenzijde van de geluidschermen bekleden we met kokos in een raster . Als de klimplanten volgroeid zijn, is het raster en de kokos daarmee niet meer zichtbaar. Aan de binnenzijde (tramzijde) van de schermen komt geen beplanting, behalve bij halte Aan de Zoom. Kokos is een natuurlijk materiaal dat in de loop van de tijd vergaat. Daarom plaatsen we aan de binnenzijde van de geluidschermen geen kokos, maar geluidsabsorberend materiaal. Dit blijft – in tegenstelling tot kokos – wel bestaan, en voeren we in groen uit. Zo gaan de schermen goed op in de omgeving en blijft de functie van de schermen gehandhaafd.

Fundering

Voordat we de rails en bovenleiding voor de tramlijn aanleggen, zorgen we dat de spoordijk stevig genoeg is om de tramlijn te dragen. Tijdens de bewonersavond op 8 oktober 2020 vertelden we dat we dit met zogenaamde geogrid doen: een manier om de spoordijk te stabiliseren. Het voordeel hiervan is dat het plaatsen van geogrid weinig hinder voor omwonenden geeft. Helaas blijkt nu uit stabiliteitsberekeningen dat geogrid niet overal mogelijk is. In de binnenbocht van de spoordijk naar de huidige busbaan, nabij Wederik, is het daarom noodzakelijk om damwanden te plaatsen voor de stabiliteit van de spoordijk op dit gedeelte.

Overwegbellen

Onze voorkeur ging uit naar een overwegbel waarvan het geluidniveau zich automatisch aanpast aan het niveau van het omgevingsgeluid. Dit leek een goede manier om de hinder van de bel zoveel mogelijk te beperken. Maar deze zogenaamde adaptieve bel heeft een hoog minimum geluidniveau, ook als de omgeving stil is. Dat is niet in verhouding tot het omgevingsgeluid dat rond de overgangen voor langzaam verkeer, zoals bij Aan de Zoom en Bieslook wordt geproduceerd. Daarom kozen we in overleg met de gemeente toch voor een ander type bel, waarbij het minimale geluidniveau lager kan worden ingesteld dan bij de eerder gekozen bel. Bij de bel die er nu komt is het geluid op verschillende niveaus in te stellen: overdag harder en ’s avonds en ’s nachts zachter. Dat wordt straks maatwerk per spoorovergang.

Planning

Nu het definitieve ontwerp bijna klaar is, werkt Dura Vermeer ook aan een geactualiseerde planning. Hoewel de uitwerking van het ontwerp onder andere door corona langer duurt, verwachten we de Uithoornlijn nog steeds in de zomer van 2024 in gebruik te nemen. Om dat te realiseren, halen we bepaalde werkzaamheden naar voren of voeren we ze in een andere volgorde uit. In de zomer graven of dempen we alvast enkele delen van watergangen op een paar locaties. In het najaar 2021 starten we met de herinrichting van de kruising Randweg met de spoordijk.

Fasering

We starten begin 2022 met de grote werkzaamheden, tot die tijd voeren we langs de hele tramlijn voorbereidende werkzaamheden uit. Tussen januari en september 2022 leggen we de tramlijn aan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Dat deel van de busbaan is dan buiten gebruik, bussen rijden dan via een omleiding. Daarover informeren we u uiteraard tijdig. Pas daarna leggen we op het andere deel van de busbaan – tussen de Faunalaan en het busstation – de tramlijn aan en geldt daar een omleiding voor de bussen. Dat doen we van september 2022 tot de zomer van 2023. Het busstation blijft altijd in gebruik. Ook werken we in het gebied tussen de Randweg en de aansluiting op de busbaan bij Buitendijks: vanaf het najaar van 2021 tot in het najaar van 2022. Op Amstelveens grondgebied bouwen we de uitbreiding van het opstelterrein en het viaduct over de N201, in de periode vanaf nu tot aan de zomer van 2023.

Werktijden

In principe werken we alleen van maandag tot en met vrijdag, waarbij we een ontheffing hebben om tussen 07.00 en 19.00 uur te werken. In enkele gevallen werken we in het weekend of ’s nachts. We informeren u hier tijdig over en vragen hiervoor apart een vergunning aan.

Vooropnames

Voordat een aannemer met werkzaamheden begint die trillingen kunnen veroorzaken, leggen we de bouwkundige staat van huizen en gebouwen in de directe nabijheid van de werkzaamheden vast. We noemen dit een vooropname. Per fase stelt een gespecialiseerd bedrijf vast welke panden in aanmerking komen. Als uw pand in aanmerking komt, ontvangt u hierover van ons een brief.

Randweg/Op de Klucht

Bij de Randweg/Op de Klucht en de kruising met de spoordijk zijn aanvullende werkzaamheden nodig. Zo moet de duiker (onderdoorgang voor water) onder de Randweg door compleet vervangen worden. In tegenstelling tot eerdere berichten is het daarom toch nodig om de Randweg voor circa twee weken af te sluiten voor verkeer. De totale herinrichting van deze kruising voeren we gefaseerd uit vanaf najaar dit jaar.

Brug Bieslook

Naar verwachting nemen we de fiets- en voetgangersbrug bij Bieslook dit najaar buiten gebruik voor een langere periode. De bruggen gaan eerder buiten gebruik dan we in eerste instantie dachten, dit heeft te maken met de gewijzigde bouwvolgorde en aanvullende werkzaamheden die nodig zijn om het spoor hier te realiseren. We nemen deze bruggen pas buiten gebruik ná de eerder genoemde tijdelijke afsluiting van de Randweg.

Locatie Uithoorn Station

Bouwverkeer

Dura Vermeer heeft tijdens de aanbesteding voorgesteld dat bouwverkeer geen gebruik maakt van de reguliere wegen in Uithoorn. Hoewel dat nog steeds het uitgangspunt is, kan bouwverkeer op dit moment nog niet overal gebruik maken van de vooraf bedachte bouwroutes. Deze moeten immers eerst aangelegd worden. Er is al een tijdelijke afrit vanaf de N201 aangelegd, ook de bouwwegen tussen de N201 en de Hoofdtocht zijn gereed. De aanleg van een tijdelijke brug voor bouwverkeer over de Hoofdtocht maakt dat bouwverkeer vanaf dit najaar tussen het opstelterrein en Aan de Zoom over de spoordijk en de bouwwegen rond het bouwterrein rijdt. Daarnaast maakt bouwverkeer gebruik van de busbaan voor werkzaamheden tussen de Faunalaan en de Wilhelminakade. In een enkel geval is het voor bouwverkeer niet mogelijk via de bouwwegen te rijden. Daar waar bouwverkeer regulier verkeer kruist zorgen we vanzelfsprekend voor een veilige situatie, bijvoorbeeld door tijdelijke verkeerslichten of verkeersregelaars in te zetten.

Locatie halte Uithoorn Centrum

Communicatie

Het is niet mogelijk om een tramlijn aan te leggen zonder hinder voor de omgeving. We begrijpen dat dit vervelend is, zeker nu we veel thuis werken. We treffen diverse maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast doen we er alles aan om u goed te informeren over de werkzaamheden en de hinder die daarmee gepaard gaat. Onder de kop ‘werkzaamheden’ vindt u gedurende het hele project een actueel overzicht van de werkzaamheden die op dit moment en binnenkort plaatsvinden. Daarnaast kunt u zich aanmelden onderaan de website voor een automatische e-mailmelding wanneer wij een nieuwsbericht publiceren. Ook via de BouwApp houden we u op de hoogte over de werkzaamheden. Bij onvoorziene activiteiten versturen we via de BouwApp een pushmelding, zodat u direct op de hoogte bent. Via de BouwApp kunt u ook direct een melding naar ons doorzetten, daarnaast zijn we bereikbaar via info@uithoornlijn.nl en 020-4704070. Ook kunt u het project volgen via Facebook en u aanmelden voor onze periodieke nieuwsbrief (onderaan de website).

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

18 november 2021 | 18:41

Coen Bos

Is er al een kaart gemaakt waar de lijn is ingetekend?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
22 november 2021 | 10:43

Katja Torbijn

Beste Coen, we hebben verschillende (ontwerp)tekeningen. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 9 december komt er een toelichting op het ontwerp. Je bent van harte welkom! Als je op zoek bent naar een specifieke locatie, mail ons dan even de gegevens via info@uithoornlijn.nl.

Schrijf een reactie
+1
27 oktober 2021 | 14:06

J.duif

Wat voor overgang komt er aan op de klucht

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
28 oktober 2021 | 09:45

Katja Torbijn

De kruising spoordijk/Op de Klucht is straks een gelijksvloerse kruising met slagbomen, waarschuwingslichten en een bel. Je kunt meer lezen op: https://uithoornlijn.nl/nieuws/2021/veelgestelde-vraag-hoe-worden-de-spoorovergangen-beveiligd/ Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
26 augustus 2021 | 09:41

Richard

Is het al bekend wanneer de Randweg afgesloten gaat worden voor de aanleg van de nieuwe Duiker?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marije Mooij
26 augustus 2021 | 10:03

Marije Mooij

De Randweg wordt eind november/begin december 2 weken afgesloten voor alle verkeer. Begin september ontvangen aanwonenden een bewonersbrief over deze werkzaamheden en wordt deze informatie ook op de website geplaatst. Is dit voor nu voldoende?

Schrijf een reactie
+1
17 augustus 2021 | 17:41

Casper van Wijk

Beste Katja,
Op 9 oktober 2017 hebben wij deze mail ontvangen betreffende de inrichting ontsluiting Buitendijks. Zoals je ziet is het niet gebruiken van Buitendijks als parkeergelegenheid duidelijk afgesproken:

quote
Uithoornlijn
9 okt. 2017 13:00
Betreft: Inrichting ontsluiting Buitendijks

Beste leden van de werkgroep Inrichting omgeving halte Aan de Zoom,

In de afrondende bijeenkomst van de werkgroep Inrichting omgeving halte Aan de Zoom binnen project Uithoornlijn is de inrichting van de nieuwe ontsluiting Buitendijks en de (doorgaande) fietsroute aan de orde geweest. In tegenstelling tot de eerder geopperde fietsstraat, is het voorstel gedaan om de fietsroute en de ontsluiting Buitendijks van elkaar te scheiden.

Om veiligheid en doorstroming van het fietsverkeer tussen Aan de Zoom en Faunalaan te waarborgen, is ervoor gekozen om de fietsroute en de ontsluiting naar Buitendijks gescheiden van elkaar uit te voeren. Er wordt daarbij een verbinding gerealiseerd voor fietsers tussen Buitendijks en de fietsroute tussen Aan de Zoom en de Faunalaan. Om ongewenst inrijden te beperken wordt aan de Faunalaankant bebording geplaatst. Hierbij kan worden gedacht aan doodlopende weg, bestemmingsverkeer, verboden te parkeren.

Een schets van hoe dit er globaal uit zou kunnen zien is hieronder bijgevoegd. Deze schets is indicatief en zal de basis zijn voor het ontwerp.

Met vriendelijke groet,
Anneke de Groot
Omgevingsmanager Uithoornlijn
unquote

Schrijf een reactie
0
+1
15 augustus 2021 | 20:39

Casper van Wijk

In de berekening van het aantal benodigde extra parkeerplaatsen (16) bij halte Aan de Zoom is Buitendijks als parkeergelegenheid meegenomen. Afgesproken is dat Buitendijks verboden in te rijden zou worden. Alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk. Hoe kan het zijn dat Buitendijks nu is meegerekend als mogelijkheid voor parkeren bij deze halte? Wanneer is dat besloten en wanneer is de gedane belofte losgelaten?

Schrijf een reactie
0
+1
15 augustus 2021 | 21:24

Fa. Chung

Een terechte en zeer goede vraag! Ik ben ook heel benieuwd wie dit dan eigenhandig heeft besloten…
De Buitendijks heeft net aan genoeg parkeerplaatsen voor de bewoners zelf, waarbij er al geregeld dubbelgeparkeerd moet worden in geval van visite.
Door deze straat ineens aan te bieden als transit parkeerplaats zal dit niet alleen leiden tot onnodig verkeer maar ook leiden tot verkeersonveilige situaties voor schoolgaande kinderen… Te zot voor woorden! Wie zit hier te slapen?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
16 augustus 2021 | 08:40

Katja Torbijn

Beste Casper,

De 16 extra parkeerplaatsen bij halte Aan de Zoom worden nieuw gerealiseerd in de Faunalaan, nabij de kruising Aan de Zoom/Faunalaan. De parkeerplaatsen in Buitendijks tellen nadrukkelijk niet mee als parkeermogelijkheid voor tramgebruikers. Meer informatie over het parkeren rondom de Uithoornlijn vindt u hier. Mag ik vragen waar u uit opmaakt dat we tramgebruikers straks in Buitendijks parkeren?

Hartelijke groet,
Katja

Schrijf een reactie
+1
Foto van Katja Torbijn
16 augustus 2021 | 12:54

Katja Torbijn

Beste Casper,

Zojuist heb ik contact gehad met de verkeersadviseur van de gemeente Uithoorn, hij is vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen van de Uithoornlijn. Het aantal parkeerplaatsen rondom de haltes is bepaald op basis van een parkeeronderzoek dat – in dit geval – binnen een bepaalde straal rond halte Aan de Zoom is gedaan in 2015 en 2017. Daarin zijn álle openbare parkeerplaatsen binnen de straal onderzocht op onder andere parkeerbezetting. Binnen deze straal vallen onder andere Aan de Zoom, de Faunalaan en Buitendijks. De verwachting is dat het zwaartepunt qua parkeren uitkomt bij halte Uithoorn Centrum. Daarnaast is de verwachting dat er circa 26 auto’s willen parkeren voor het gebruik van halte Aan de Zoom, overige tramgebruikers zullen lopend of op de fiets naar de halte komen. Om parkeeroverlast in de straten rondom de halte zoveel mogelijk te beperken, realiseren we 16 van de 26 benodigde parkeerplaatsen in de Faunalaan. Op basis van de onderzochte parkeerdruk is de verwachting dat de 10 overige auto’s verschillende aanrijdroutes richting de halte aanhouden en afhankelijk van die route gemakkelijk binnen een straal van circa 300 meter een vrije parkeerplaats vinden.

Het is niet de bedoeling van de gemeente om de straten rondom de tramhaltes als parkeerterrein te gebruiken voor tramreizigers. Ik begrijp van de gemeente dat zij niet hebben toegezegd dat Buitendijks enkel voor bestemmingsverkeer toegankelijk wordt. Wel heeft de gemeente bevestigd dat de verkeerssituatie na ingebruikname van de tramlijn gemonitord wordt, en dat er wanneer nodig maatregelen worden getroffen.

Ik hoop u zo voldoende geinformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Katja

Schrijf een reactie
+1
17 augustus 2021 | 17:12

Casper van Wijk

Beste Katja, de gemeente heeft uitdrukkelijk wel toegezegd dat Buitendijks gevrijwaard zou zijn van Tramparkeerders en ook van ‘wegbrengverkeer’. Er is over Buitendijks genoeg gesproken in de diverse bijeenkomsten met Roos en hoe de diverse mensen ook hebben mogen heten. En nu zijn er dan weer dingen niet toegezegd. Kom nou wat is dit voor een omgaan met burgers. Dit is gewoon onbetrouwbaar gedrag. Wat gemonitord zou worden was het gedrag van hangjongeren die we volgens de gemeente maar moesten aanspreken. Maar … de verkeersborden die zouden er komen. Ik hoor graag meer als je de diverse verslagen van de talloze bijeenkomsten hebt doorgenomen.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marije Mooij
27 augustus 2021 | 11:09

Marije Mooij

Beste Casper, dit is correct. De gemeente Uithoorn (zoals ook al in de email van oktober 2017 toegezegd door Anneke de Groot) plaatst borden om ongewenst inrijden in de wijk Buitendijks te beperken. De bebording wordt aan de Faunalaankant geplaatst. Let wel; de bebording wordt in de zomer van 2024 geplaatst, dit moment is gekoppeld aan de ingebruikname van de tram. Op deze manier kan de gemeente monitoren of de borden het juiste effect hebben bij toekomstige tramgebruikers die een plek zoeken voor hun auto.

Met vriendelijke groet,
Marije Mooij

Schrijf een reactie
+1
8 juli 2021 | 13:38

Buurtbewoner

Die fiets- en voetgangersbrug Bieslook is een belangrijke verbinding tussen de wijken en veelgebruikte route naar scholen en sportvelden.

Is er eigenlijk nagedacht over de maatschappelijke gevolgen van het zomaar nog langer sluiten van een dergellijke belangrijke verbinding? Nagedacht over alternatieve oplossingen?

Het is een retorische vraag hoor, want het antwoord zal zeker zijn: “natuurlijk is er lang en goed nagedacht over alternatieven, maar helaas.”

Zelfde geldt voor keuze bovenleidingen. De belofte vóór aanvang: “je ziet ze bijna niet”, maar ja…

En ik zie ook al een eerste excuus opdoemen voor (of eigenlijk tegen) de zicht- en geluidsschermen: “Kokos is natuurlijk materiaal dat vergaat”.

En dan maar hopen dat de extra werkzaamheden Randhoornweg niet tegen gaan vallen. Nog zo’n drukke, kritische verbindingsweg richting scholen en meer.
En je zult maar in die wijk wonen, die net naast die kruising de enige uitvalsweg heeft. Ook na werkzaamheden en bij ingebruikname.

De Uithoornlijn neemt en neemt en …

Schrijf een reactie
0
+1
8 juli 2021 | 16:17

De buurvrouw

Volledig mee eens

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
15 juli 2021 | 17:21

Katja Torbijn

Beste buurtbewoner,

We realiseren ons dat de bruggen bij Bieslook een belangrijke en veilige verbinding is richting de scholen en sportvelden. We hebben diverse mogelijkheden onderzocht om de bruggen zo kort mogelijk te sluiten. De Bieslookbruggen sluiten we voor maximaal 1,5 jaar af vanaf eind van dit jaar. In die periode leggen we de tramlijn aan op de spoordijk. De afsluiting is nodig omdat we vanwege bouwwerkzaamheden en bouwverkeer op de spoordijk geen veilige situatie kunnen garanderen tijdens de aanleg van de tramlijn. We hebben gekeken naar bijvoorbeeld de mogelijkheid om een tijdelijke fietsbrug hoog over de spoordijk aan te leggen, dit is helaas niet mogelijk omdat hier geen ruimte voor is in verband met aangrenzende tuinen/woningen. De omleidingsroutes lopen via Aan de Zoom of de Randweg. Bij de Randweg treffen we extra maatregelen om de veiligheid te vergroten, zoals tijdelijke verkeerslichten. Bij Aan de Zoom kruist bouwverkeer nooit fietsers of voetgangers, hier is rekening mee gehouden in de uitwerking van de werkzaamheden.

We kiezen voor een dubbele bovenleiding omdat de hoeveelheid onderhoud afneemt ten opzichte van een enkele bovenleidingsdraad. Daarnaast is het mogelijk de bovenleidingsmasten verder uit elkaar te plaatsen, waardoor er minder masten nodig zijn. Hoewel de draden meer zichtbaar zullen zijn, neemt de hinder (van o.a. onderhoud) voor omwonenden af met deze meervoudige bovenleiding.

In overleg met omwonenden hebben we enkele jaren geleden gekozen voor geluidschermen met aan de buitenzijde (bewonersperspectief) kokosschermen met beplanting. Totdat de geluidschermen volledig begroeid zijn met klimplanten bieden de schermen door de kokos een natuurlijk aanzicht. Zodra de hele schermen begroeid zijn, zijn de kokosschermen niet meer zichtbaar en zullen ze langzaam vergaan. Aan de binnenzijde voorzien we de geluidschermen van een groen geluidsabsorberend folie.

We ontkomen helaas niet aan een tijdelijke afsluiting van de Randweg, onder andere omdat er een wateronderdoorgang (duiker) onder de weg doorgelegd moet worden en we later de rails in de weg aan moeten brengen. Deze duiker moet vervangen worden, iets wat we vooraf niet konden voorzien. We streven ernaar de afsluiting zo kort mogelijk te houden, naar verwachting duurt de afsluiting circa twee weken. Zowel voor autoverkeer als fietsers en voetgangers zorgen we voor een goede en duidelijke omleidingsroute. De afsluiting van de Randweg vindt plaats voor het uit gebruik nemen van de Bieslookbruggen, de uitvalsweg voor de woonwijk direct naast de Randweg (Langs de Baan) blijft open. Binnenkort informeren we omwonenden over de werkzaamheden en planning en delen hier ook op de website meer informatie over.

Ik hoop dat deze toelichting u helpt?

Hartelijke groet,
Katja

Schrijf een reactie
+1
7 juli 2021 | 21:30

Win Brouwer

De damwand ter hoogte van de Wederik zal invloed hebben op trillingen en het doorklinken van geluid. Wordt er dan ook nieuw onderzoek cq berekeningen gedaan naar de luidsniveaus en trillingen?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
8 juli 2021 | 09:29

Katja Torbijn

Hallo Win, bedoel je tijdens de bouw of na ingebruikname? Tijdens de bouw kijken we zeker naar de trillingen bij het aanbrengen van de damwanden (voordat we met die werkzaamheden starten). Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
8 juli 2021 | 21:28

Win Brouwer

Op Katja,

Ook na de bouw. Duidelijk andere constructie en geluiden en trillingen zullen anders doorgeven worden. Daarbij de vraag hoe hoog wordt de damwand? Uitzicht wordt beduidend anders dan een groene oever aan de overkant.
Gaarne een impressie van wat het gaat worden en een doorberekening van de gevolgen ten gevolge van d plaatsing van de wand op het doorgeven van geluid en trillingen.

Schrijf een reactie
0
+1
10 juli 2021 | 14:48

Ingrid vd haak

Wat wordt nu de ondergrond op de dijk.? In de bocht bij de wederik?
Wat is hiervan de geluisverandering ten opzichte van geogrid?
Verder steun ik de vragen van Win Brouwer en hoop echt
Dat hier snel een antwoordt op komt voordat alles weer als goedgekeurd wordt doorgegeven.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
12 juli 2021 | 08:51

Katja Torbijn

Hallo Win, ik ga dit voor je na. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
Foto van Katja Torbijn
12 juli 2021 | 08:53

Katja Torbijn

Hallo Ingrid, de fundering van de spoordijk wordt in principe geogrid. In de bocht bij de Wederik is dat helaas niet voldoende, daar plaatsen we damwanden. Ik ga een en ander uitzoeken en kom dan bij je terug met antwoorden op je overige vragen. Groet Katja

Schrijf een reactie
+1
12 juli 2021 | 13:02

Michiel

Op de vernieuwde haltes in Amstelveen zijn abri’s en DRIS installaties geplaatst met daarop het Amsterdamse wapen (3 Andreaskruisen). Iets dat buiten de gemeente Amsterdam vreemd staat. Wordt dit ook zo in Uithoorn gedaan of is hier wat meer oog voor detail?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
15 juli 2021 | 17:04

Katja Torbijn

Hallo Win en Ingrid, ik heb jullie vraag met Dura Vermeer besproken. Het is ingewikkelde, technische materie die lastig te vatten is in een getypte tekst. We geven jullie hier graag een persoonlijke toelichting op. Ik neem hierover apart contact met jullie op. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
Foto van Katja Torbijn
19 juli 2021 | 14:41

Katja Torbijn

Hallo Michiel,

Ik heb dit voor je nagevraagd bij mijn collega’s die over de perroninrichting gaan. Er is voor de hele tramlijn 25 gekozen om overal dezelfde DRIS-panelen en abri’s te plaatsen. Dit zijn standaard objecten die vanuit een overkoepelend contract geleverd worden. In Uithoorn komen daarmee dezelfde DRIS-panelen en abri’s als in Amsterdam en Amstelveenlijn (met instemming van de gemeente Uithoorn).

Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
20 juli 2021 | 17:01

Michiel

Hi Katja, bedankt dat je het hebt uitgezocht. Spijtig dat ervoor gekozen is om de eenduidigheid van R-net los te laten. Bij de R-net-bussen in Amstelveen en Uithoorn R-net-abri’s en R-net-DRIS-panelen, maar bij R-net-tram opeens haltes is een totaal andere stijl omdat het zo uitkomt. Tot dusver de ambitie om een consistente huisstijl door te voeren binnen het R-net-netwerk.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
26 juli 2021 | 10:40

Katja Torbijn

Hallo Michiel,

Ik snap je gevoel hierbij. Het heeft te maken met de concessies die er zijn voor tram- en busvervoer. Alle concessiehouders hebben hun eigen ontwerp. De abri’s en DRIS-panelen die de Uithoornlijn krijgt, krijgen overigens wel een R-net-uitstralingen, met name in het kleurgebruik is hier rekening mee gehouden.

Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
27 juli 2021 | 12:54

Michie.

Hi Katja, tja dan was het mooi geweest als in elk geval alle metro, trams en bussen die onder R-net vallen dezelfde uitstraling hadden. Ook dat is niet gelukt.

Schrijf een reactie
0
+1
Wil u dit bericht delen?