Schade

Laatst bijgewerkt op maandag 31 juli 2023

De Uithoornlijn is een omvangrijk project. Bij werkzaamheden wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk gedaan om schade en overlast te voorkomen. Daartoe treffen we diverse maatregelen. Desondanks kan het zijn dat u nadeel of schade ondervindt van het project. Als dit gebeurt, zijn er verschillende regelingen waar u een beroep op kunt doen.

U kunt te maken krijgen met drie soorten schade:

  1. Bouwschade: materiële schade aan eigendommen als direct gevolg van de bouwwerkzaamheden. Voorbeelden: een machine die per ongeluk uw auto raakt en beschadigt of schade aan uw woning door het intrillen van damwandplanken. Ondervindt u schade? Vult u dan het schadeformulier in en stuur dit op naar info@uithoornlijn.nl.
  2. Planschade: schade als gevolg van planologische wijzigingen ten behoeve van het project. Voorbeelden: uw pand wordt minder waard omdat uw uitzicht verandert van vrij uitzicht naar bebouwing of omdat de geluidsoverlast permanent toeneemt. U kunt uw een planschadeverzoek bij de gemeente Uithoorn indienen. Een uitgebreide toelichting vindt u onderaan deze pagina.
  3. Nadeelcompensatie: compensatie voor onevenredige schade als gevolg van de rechtmatige besluiten die genomen zijn ten behoeve van het project. Voorbeelden: omzetderving door slechte bereikbaarheid, huurderving als ondernemer of waardedaling van uw particuliere woning. Leest u verder onderaan deze pagina.

Afhandeling van de schade

Elk soort schade kent eigen regels die van toepassing zijn en een vaste procedure voor afhandeling. Bij bouwschades worden vaak verzekeringsexperts ingeschakeld. Bij planschade en nadeelcompensatie wordt bijvoorbeeld advies ingewonnen van een onafhankelijk deskundige en vindt een hoorzitting plaats. Afhandeling van uw schadeverzoek kan daardoor enige tijd in beslag nemen.

Schade melden

Heeft u een verzoek tot schadevergoeding? Vul dan een schadeformulier in en stuur dit – bij voorkeur digitaal – op naar het schadeloket. Hieronder vindt u verschillende formulieren voor de verschillende soorten schade. Het schadeloket zorgt ervoor dat uw verzoek bij de juiste behandelende instantie terecht komt.

Het schadeloket is ook bereikbaar voor vragen of aanvullende informatie. U kunt het schadeloket bereiken via:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Project Uithoornlijn
Amsteldijk 120
1422 XZ Uithoorn
info@uithoornlijn.nl

 

Planschade

Planschade is schade als gevolg van planologische wijzigingen ten behoeve van een project. Een gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. Als gevolg hiervan kunnen er veranderingen in het gebruik en bebouwing van een gebied mogelijk worden gemaakt. Door deze verandering kunt u schade lijden doordat het nieuwe bestemmingsplan andere zaken toestaat dan het oude bestemmingsplan en de situatie daardoor verslechtert. Dit heet planschade. Voorbeelden: uw pand wordt minder waard omdat uw uitzicht veranderd van vrij uitzicht naar bebouwing of omdat geluidsoverlast ontstaat/ toeneemt.

Bij planschade kan er sprake zijn van recht op een vergoeding. Inwoners of ondernemers die menen recht te hebben op planschade kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen bij de gemeente. Een onafhankelijk adviseur doet dan onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een planschadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag.

Planschade bij de Uithoornlijn?

In het geval van de Uithoornlijn was ook een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan is in maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld en in juli 2019 na uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Het kan zijn dat u vermoedt dat u als gevolg hiervan planschade lijdt. Dan kunt u een verzoek tot vergoeding van planschade indienen.

De projectorganisatie heeft in een eerder stadium van het project een zogenaamde ‘planologische risicoanalyse’ laten doen. Dit is een onderzoek door een gespecialiseerd bureau om te kijken of er recht op planschade te verwachten is. De conclusie van de adviseur was dat er als gevolg van de planologische wijziging er geen voor vergoeding in aanmerking komende planschade zal optreden. Het staat een ieder echter vrij om een aanvraag in te dienen. De reden om de conclusie van de adviseur hier te vermelden is dat er kosten aan de aanvraag verbonden zijn. U betaalt maximaal € 300,00 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een planschadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) toekent, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de planschadevergoeding niet wordt toegekend.

Verzoek tot vergoeding van planschade indienen

Wanneer u meent in aanmerking te komen voor een planschadevergoeding (op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) dient u daartoe een schriftelijk verzoek bij de gemeente Uithoorn in te dienen waarin u gemotiveerd aangeeft welke schade u heeft én welk (planologisch) besluit de schade heeft veroorzaakt. Op de website van de gemeente staat beschreven hoe u dat kunt doen en aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om in aanmerking te komen.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is een compensatie voor onevenredige schade als gevolg van de rechtmatige besluiten die genomen zijn ten behoeve van het project. Voorbeelden: omzetderving door slechte bereikbaarheid, huurderving als ondernemer of waardedaling van uw particuliere woning.

Onderstaande stroomschema’s helpen u te bepalen of uw verzoek kans maakt op compensatie:

Aan deze stroomschema’s kunnen geen rechten worden ontleend.