Afbeelding

Samenvatting thematafel groene inpassing

Katja Torbijn | donderdag 3 juni 2021
Katja

Op dinsdag 11 mei was de laatste bijeenkomst van de thematafel groene inpassing van de Uithoornlijn. Tijdens de bijeenkomst in januari 2021 droegen bewoners en andere betrokkenen ideeën aan met kennis vanuit de omgeving en ideeën vanuit inhoudelijke kennis. Die gaan van klein naar groot en doen recht aan mens en dier. Vervolgens gingen we als projectteam aan de slag om de ideeën te verwerken in een ontwerp van de tramlijn. Er is bekeken welke ideeën wel en niet te realiseren zijn. Op 11 mei 2021 hebben we dit beeld gedeeld met de aanwezige bewoners en betrokkenen, zij ontvingen eerder onderstaande terugkoppeling. Hierop zijn nog een aantal suggesties gekomen, met name over de gekozen soorten, die we alsnog proberen mee te nemen in het ontwerp.

Op deze locaties richten we het groen anders in, dankzij de inbreng van de thematafel:

 • Omgeving N201;
 • Spoordijk (zijdes Faunalaan en Aan de Zoom);
 • Aan de Zoom (straat);
 • Bocht Buitendijks;
 • Kootpark.

Viaduct N201 – Randweg

Op de spoordijk nabij het nieuwe viaduct over de N201 en in het gebied tussen de N201 en de Randweg komt een grotere variatie van struiken en grasmengsels. We planten de volgende struiken: eenstijlige meidoorn, hulst, vuurdoorn en Gelderse roos. Langs de N201 komen Mongoolse lindes. We kiezen hiervoor omdat deze soort het beste gedijt in een talud en ook past bij het Beeldkwaliteitsplan van de gemeente Amstelveen. De lindes krijgen een onderlinge afstand van tien meter, tussen de lindes zaaien we een kruidenrijk mengsel. De keuze voor groenblijvende beplanting komt voort uit de verkregen ontheffing met betrekking tot de huismussenpopulatie.

Spoordijk

Westkant Spoordijk (kant Faunalaan)

De westkant van de spoordijk maakt deel uit van de ecologische verbindingszone. Aan de westkant van de spoordijk (kant Faunalaan) zaaien we een bloemrijk mengsel in en laten we de oorspronkelijke oevervegetatie spontaan opkomen. In de groenstrook en de waterkant vanaf de Faunalaan plaatsen we een vleermuispaal, insectenhotels en eendenkorven. Ook brengen we ter hoogte van het Amfibieënpad extra struiken aan, zoals de eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, hazelaar en rode kornoelje.

Oostkant spoordijk (kant Aan de Zoom)

Aan de oostkant van de spoordijk zorgen we voor een diervriendelijke inrichting. Tegen de geluidschermen komt een mix van klimplanten zoals hedera, wilde wingerd, wilde kamperfoelie en vuurdoorn. Aan de geluidschermen komen vogelnestkasten. Dit geldt ook voor de geluidschermen die we langs Buitendijks en Wederik plaatsen. Nestkasten voor de huismus plaatsen we bij de vuurdoorn. Verder verruigen we de oever met gemengde beplanting, zoals meidoorn, hazelaar, Gelderse roos, vlier en boswilg. We brengen boomstobben aan om de dieren in het gebied een dekkingsplek te geven op de spoordijk en maken daarbij een ijsvogelwand.

Aan de Zoom (de straat)

In de straat Aan de Zoom wordt straks niet meer parallel aan de straat maar haaks op de straat geparkeerd. Rondom deze parkeerplaatsen komen groenblijvende hagen, die het inschijnen van koplampen in de woningen van Aan de Zoom tegenhouden. We kiezen hier voor de groenblijvende liguster. De huidige bomen proberen we te behouden. Waar dit niet mogelijk is op de bestaande locatie, proberen we de bomen te verplaatsen. Daarnaast planten we acht nieuwe bomen. De eerder bedachte tewaterlaatplaats voor onderhoudsboten zaaien we in met een bloemrijk mengsel.

Kootpark en nieuwe locatie bushalte Faunalaan

Nabij de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan planten we struiken zoals laurierkers, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos en hazelaar. Op de locatie rond de nieuwe bushalte, iets voor (ten westen van) de kruising Faunalaan/busbaan bekijken we in overleg met omwonenden hoe we de bushalte met groen zoveel mogelijk aan het zicht kunnen onttrekken, zonder daarvoor de bestaande beplanting weg te halen.

Overige onderwerpen

Verder kwamen de volgende onderwerpen nog aan de orde:

 • Aansluiten ecologische verbindingszone op provinciale ecologische zone in Amstelveen
  Tijdens de thematafel is het idee geopperd om de ecologische zone in Uithoorn langs de spoordijk te verbinden met de provinciale ecologische verbindingszone. Er is vanuit de beherende organisaties geen prioriteit om de ecologische verbindingszone aan te sluiten op de provinciale verbindingszone. Daarom vervalt dit idee.
 • Onderhoudspad op verschillende hoogtes
  Deelnemers van de thematafel deden de suggestie om het gebied rondom de tramlijn glooiend aan te leggen. We hebben deze suggestie onderzocht. Vanwege de onderliggende kabels en leidingen en de functie van de onderhoudspaden is het niet mogelijk om het onderhoudspad ‘glooiend’ aan te leggen.
 • Meer groen langs de Faunalaan & aansluiten initiatief Legmeerbos
  Bewoners hebben de wens geuit om vanaf de Faunalaan minder zicht op de tram te hebben. Ook is er een wens om in de toekomstige situatie een fijne groene wandeling te kunnen maken. Gevraagd is of daarom op de ontwikkelingen rond het Legmeerbos aan te sluiten. Over de plannen voor het Legmeerbos moet nog besluitvorming plaatsvinden door de gemeenteraad van Uithoorn. Die plannen hebben een relatie met het onderzoek naar het verplaatsen van de honk- en softbalvereniging. Op dit moment is niet bekend wanneer de uitslag van het onderzoek naar deze locatie komt, en hoe de planning al dan niet samenvalt met de realisatie van het geplande groen rondom de Uithoornlijn. De gemeente beoordeelt de mogelijkheden na besluitvorming hierover in samenhang en samenwerking met elkaar.
 • Beheer
  Het beheer van de tramlijn en de spoordijk is in de toekomst in handen van de gemeente Amsterdam/Metro en Tram. De gemeente Uithoorn is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte buiten de spoorinfra. De ideeën uit deze thematafel zijn in overleg met de gemeente Uithoorn en de projectorganisatie opgenomen in het ontwerp van de Uithoornlijn.

Wij bedanken alle deelnemers hartelijk voor het delen van de suggesties, tips en ideeën!

Mongoolse lindes komen in de omgeving van de N201

In de omgeving van de spoordijk plaatsen we onder andere eendenkorven

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

11 juli 2021 | 19:49

e.backers-oostveen

komt er ook een thema avond voor het traject busstation- Oude Dorp?
Wat zijn de plannen voor dit traject met betrekking tot groenvoorziening?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
15 juli 2021 | 17:00

Katja Torbijn

Groene inpassing voor het deel busstation-Oude Dorp was onderdeel van de thematafel groene inpassing, deze ging over de gehele Uithoornlijn. Daarmee komt er geen aparte thematafel voor dit specifieke traject. Wel komt er een groenplan waarbij beschikbare ruimte zo groen mogelijk wordt ingevuld. Ideeën vanuit de thematafel groene inpassing nemen we mee in dit plan.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?